بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر جواد علی اکبرلو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

j.aliakbarlu@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2620
نام: دکتر بیژن اسمعیل نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

b_esmaeilnejad@yahoo.com

b.esmaeilnejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2647
نام: دکتر سید میثم ابطحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمنی شناسی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

sm.abtahi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2651
نام: دکتر حبیب دستمالچی ساعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

h.dastmalchi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2661
نام: پروفسور حسین تاجیک
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: کتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

 h.tajik@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2632
نام: دکتر سعید مشکینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای ابزیان
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

s.meshkiniy@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2635
نام: دکتر سید محمد رضا سمائی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی دریا- تولید مثل
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

sm.samaee@urmia.ac.ir 

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2629
نام: دکتر علیرضا محمودیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ویروس شناسی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.mahmoudian@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر امیر توکمه چی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.tukmachi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر احسان عناصری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

e.anassori@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2625

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994