بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر احسان عناصری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

e.anassori@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2625
نام: دکتر تورج مهدی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

t.mehdizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکترابوالفضل غنی ئی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماری های طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور

 a.ghaniei@urmia.ac.ir

صفحه شخص

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر امیرعباس فرشید
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پاتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

aa.farshid@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2645
نام: دکتر امیر عرفان پرست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.erfanparast@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

شماره تلفن: 2617
نام: دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.ahmady@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2574
نام: دکتر منوچهر عالی مهر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور

m.allymehr@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر علیرضا طالبی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور

a.talebi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتراسماعیل آین
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور

e.ayen@urmia.ac.ir

صفجه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر علی شالیزار جلالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

a.shalizar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2593

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016