بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر رامین مظاهری خامنه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

r.mazaheri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر رحیم محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

r.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر مهدی بهفر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

m.behfar@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر سعید عزیزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

s.azizi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر مزدک رازی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

m.razi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر ناهید افضل آهنگران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

n.afzalahangaran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2652
نام: پروفسور روزعلی باتوانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور

ra.batavani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر محسن اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور

m.eslami@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر الهام زاده هاشم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سم شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

e.zadehhashem@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر فرناز ملکی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

f.malekifard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016