بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر نوروز دلیرژ
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمونولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

n.delirezh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2648
نام: دکتر رحیم حب نقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اسیب شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

r.hobbenaghi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2647
نام: پروفسور کریم مردانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

k.mardani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2618
نام: دکتر علی سلیمان زاده آزاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور

a.soleimanzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر وحید محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی کلینیکال پاتالوژی
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

v.mohammadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/v.mohammadi

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر وحید نجار نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

v.najarnezhad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر مجتبی هادیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

m.hadian@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور مسعود مهام
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

m.maham@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر شهرام جوادی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

s.javadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور علیقلی رامین
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

ag.ramin@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32772193

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016