بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

m.ahmadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2649
نام: پروفسور ثریا نائم
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

s.naem@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2656
نام: دکتر علی اصغر تهرانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پاتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

aa.tehrani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2646
نام: دکتر سعید نفیسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
گروه آموزشی: علوم پایه

s.nafissi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2613
نام: پروفسور حسن ملکی نژاد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
گروه آموزشی: علوم پایه

h.malekinejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2608
نام: پروفسور رجبعلی صدرخانلو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جنین شناسی و بافت شناسی
گروه آموزشی: علوم پایه

r.sadrkhanlou@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2615
نام: دکتر غلامرضا نجفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه
شماره تلفن: 2614
نام: دکتر شاپور حسن زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

s.hasanzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2616
نام: دکتر رسول شهروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

r.shahrooze@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2609
نام: پروفسور اسماعیل تمدن فرد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

e.tamaddonfard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2611

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:1356  این ماه:4239  امسال:31848