بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: پروفسور اسماعیل تمدن فرد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

e.tamaddonfard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2611
نام: دکترمهران مرادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی

m.moradi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2559
نام: دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
گروه آموزشی: علوم پایه

f.soltanalinejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2553
نام: پروفسور فرشید صراف زاده رضائی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

f.sarrafzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2555
نام: دکتر سید محمد هاشمی اصل
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رادیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی

mm.hashemi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 3278506
نام: پروفسور بهرام دلیر نقده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

b.dalir@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 32770508
نام: دکتر مهدی ایمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترا
گروه آموزشی: علوم پایه

m.imani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2610
نام: دکتر عبدالغفار اونق
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی و دکترای تخصصی میکروبیولوژ
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.ownagh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ownagh

شماره تلفن: داخلی 2650
نام: پروفسور موسی توسلی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی

m.tavassoli@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 2654

Pages

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:618  این ماه:2573  امسال:39016