بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

نام: دکتر احسان عناصری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 2625
نام: دکتر وحید محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی کلینیکال پاتالوژی
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر وحید نجار نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر مجتبی هادیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور مسعود مهام
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر شهرام جوادی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور علیقلی رامین
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور بهرام دلیر نقده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ
گروه آموزشی: بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
شماره تلفن: 32770508

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994