بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی

نام: دکتر رامین مظاهری خامنه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر رحیم محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر مهدی بهفر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر سعید عزیزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور فرشید صراف زاده رضائی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 2555
نام: دکتر سید محمد هاشمی اصل
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رادیولوژی دامپزشکی
گروه آموزشی: جراحی و تصویربرداری تشخیصی
شماره تلفن: 3278506

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994