بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی

نام: دکتر جواد علی اکبرلو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2620
نام: پروفسور حسین تاجیک
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: کتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2632
نام: دکتر سعید مشکینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای ابزیان
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2635
نام: دکتر سید محمد رضا سمائی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی دریا- تولید مثل
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2629
نام: دکتر تورج مهدی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن:
نام: پروفسور کریم مردانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2618
نام: دکترمهران مرادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
گروه آموزشی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن: 2559

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994