بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه میکروبیولوژی

نام: دکتر سید میثم ابطحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمنی شناسی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

sm.abtahi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2651
نام: دکتر حبیب دستمالچی ساعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

h.dastmalchi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2661
نام: دکتر علیرضا محمودیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ویروس شناسی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.mahmoudian@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر امیر توکمه چی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.tukmachi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر ناهید افضل آهنگران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

n.afzalahangaran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2652
نام: دکتر نوروز دلیرژ
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمونولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

n.delirezh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2648
نام: دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

m.ahmadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2649
نام: دکتر عبدالغفار اونق
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی و دکترای تخصصی میکروبیولوژ
گروه آموزشی: میکروبیولوژی

a.ownagh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ownagh

شماره تلفن: داخلی 2650

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:318  این ماه:5417  امسال:36993