بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه مامایی و طیور

نام: دکترابوالفضل غنی ئی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماری های طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر منوچهر عالی مهر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر علیرضا طالبی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای طیور
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتراسماعیل آین
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193
نام: پروفسور روزعلی باتوانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193
نام: دکتر محسن اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر علی سلیمان زاده آزاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: مامایی و طیور
شماره تلفن: 32772193

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994