+98-443-2752835

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی پیش از زمان تشکیل در قالب بخش جراحی و رادیولوژی از بدو تاسیس دانشکده دامپزشکی در سال 1354 درزیر مجموعه گروه علوم درمانگاهی  مشغول انجام فعالیت های آموزشی و خدمات درمانگاهی  بوده است. از سال 1383 با راه اندازی دوره دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی این گروه به پذیرش دانشجو اقدام کرده و تاکنون تعداد هفت نفر از دانش آموختگان این گروه به عنوان عضو هیات علمی در مراکز دانشگاهی و آموزشی - تحقیقاتی داخل و خارج کشور به تدریس و پژوهش مشغول می باشند. با توجه به ارتقاء مناسب کمی و کیفی اعضای هیات علمی و همچنین ارتقاء خدمات آموزشی و پژوهشی در سال 1393 تحت عنوان گروه آموزشی جراحی و تصویربرداری تشخیصی از گروه علوم درمانگاهی جدا و با در اختیار داشتن شش نفر عضو هیات علمی با مرتبه علمی یک نفر استاد، یک نفر دانشیار و 4 نفر استادیار به عنوان یک گروه مستقل رسمیت یافت.این گروه در حال حاضر دارای 4 بخش تخصصی میباشد.

1-بخش جراحی دامهای بزرگ: مجموعه جراحی اسب شامل اتاق بیهوشی و ریکاوری، سالن جراحی و سالن مراقبتهای بعد از عمل می باشد. این مجموعه با داشتن امکانات و تجهیزات تخصصی پیشرفته  آماده ارایه خدمات متنوع جراحی بافت های نرم و ارتوپدی برای مراجعین محترم می باشد.  همچنین مجموعه جراحی نشخوارکنندگان با امکانات و تجهیزات تشخیصی مناسب آماده ارایه ی خدمات تشخیصی و درمانی بافت نرم و لنگش در نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ می باشد.

2- بخش جراحی دامهای کوچک: این مجموعه با داشتن امکانات و تجهیزات تخصصی پیشرفته آماده ارایه خدمات تخصصی جراحی بافت نرم و ارتوپدی در سگ و گربه، حیوانات مونس و پرندگان می باشد.

3- بخش بیهوشی: مجهز به انواع دستگاه های بیهوشی استنشاقی دام های بزرگ و دام های کوچک و دستگاه مانیتورینگ و نیز امکان انجام بی حسی های موضعی به منظور اهداف تشخیصی یا درمانی می باشد.

4-  بخش تصویربرداری تشخیصی: مجهز به انواع دستگاههای رادیوگرافی ثابت و متحرک و سونوگرافی آماده ارایه خدمات تشخیصی و مشاوره تخصصی می باشد.