+98-443-2752835

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

سایت جدید دانشکده دامپزشکی در حال راه‌اندازی می باشدبا تشکر از شکیبایی شما

گروه آموزشی: 
دانشکده
تصویر برای خبر یا اطلاعیه: