بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی

نام: دکتر بیژن اسمعیل نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2647
نام: دکتر امیرعباس فرشید
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پاتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2645
نام: دکتر فرناز ملکی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن:
نام: دکتر رحیم حب نقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اسیب شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2647
نام: پروفسور محمد یخچالی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2655
نام: پروفسور ثریا نائم
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2656
نام: دکتر علی اصغر تهرانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پاتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: 2646
نام: پروفسور موسی توسلی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
شماره تلفن: داخلی 2654

____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:319  این ماه:5418  امسال:36994