+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر محسن اسلامی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
32772193
دکتر الهام زاده هاشم
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی سم شناسی
شماره تلفن
2668
دکتر فرناز ملکی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی انگل شناسی
شماره تلفن
2643
دکتر بیژن اسمعیل نژاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی انگل شناسی
شماره تلفن
2647
دکتر وحید نجار نژاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32772193
دکتر امیر عرفان پرست
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
شماره تلفن
2617
دکتر مهدی ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
2610
دکتر منوچهر عالی مهر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای طیور
شماره تلفن
32772193
دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی علوم تشریحی
شماره تلفن
2574
دکتر تورج مهدی زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
بهداشت و کنترل مواد غذایی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن
داخلی 2673

Pages