+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علی شالیزار جلالی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بافت شناسی
شماره تلفن
2593
دکتر رامین مظاهری خامنه
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
دکتر رحیم محمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
دکتر مهدی بهفر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
پروفسور سعید عزیزی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
دکتر مزدک رازی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بافت شناسی
شماره تلفن
دکتر ناهید افضل آهنگران
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی میکروبیولوژی
شماره تلفن
2652
پروفسور روزعلی باتوانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
32772193
دکتر محسن اسلامی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
داخلی ----
دکتر الهام زاده هاشم
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی سم شناسی
شماره تلفن
داخلی ----

Pages