+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

پروفسور بهرام دلیر نقده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32772193
پروفسور مسعود مهام
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32770508
پروفسور حسین تاجیک
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بهداشت و کنترل مواد غذایی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تلفن
2632
پروفسور اسماعیل تمدنفرد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی
شماره تلفن
2611
پروفسور سعید عزیزی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
پروفسور شاپور حسن زاده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
شماره تلفن
2616
پروفسور موسی توسلی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای انگل شناسی
شماره تلفن
داخلی 2654
پروفسور رسول شهروز
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی
شماره تلفن
2609
پروفسور نوروز دلیرژ
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
شماره تلفن
2648
پروفسور امیرعباس فرشید
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی پاتولوژی
شماره تلفن
2645

Pages