+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
گروه آموزشی: 
دانشکده
تصویر برای خبر یا اطلاعیه: