+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
تالیف: یورل، جو آن کورس ترجمه: دکتر رسول شهروز
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه، 1398.
قیمت: 
150000 تومان