+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
مولفان: دکتر فرشید صراف زاده رضائی و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه