+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

گروه آموزشی: 
دانشکده
تصویر برای خبر یا اطلاعیه: