+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر ثریا نائم و دکتر حامد سیفی و دکتر احمد رضائیان و دکتر محمدصادق خرمی
قیمت: 
55000ریال