+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر بیژن اسمعیل نژاد و دکتر سیدمصطفی گلابی و دکتر جعفر ارجمند یامچی