+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
گروه مامایی و طیور

معرفی گروه مامایی و طیور

گروه آموزشی علوم درمانگاهی از بدو تأسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1354 با بخش های مامایی و بیماریهای تولید مثل، بهداشت و بیماریهای طیور، جراحی و رادیولوژی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، کلینیکال پاتولوژی تا مرداد سال 1393 در قالب یک گروه آموزشی فعالیت داشت. با توجه به جذب تعداد کافی اعضای هیئت علمی و راه اندازی دوره های دکترای تخصصی در بخش های مختلف گروه شایستگی های لازم فراهم گردید تا بخش های گروه علوم درمانگاهی از شهریور 1393 به 3 گروه آموزشی مامایی و طیور، گروه جراحی و رادیولوژی و گروه داخلی دامهای بزرگ، کوچک و کلینیکال پاتولوژی ارتقاء یابند.

 گروه آموزشی مامایی و طیور شامل بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دام و بخش بیماریهای طیور می باشد. اعضای هیئت علمی بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دام آقایان دکتر سید مرتضی علوی شوشتری (استاد بازنشسته)، دکتر روزعلی باتوانی (استاد)، دکتر اسماعیل آین (دانشیار)، دکتر علی سلیمان زاده (استادیار) و دکتر محسن اسلامی (استادیار) و اعضای هیئت علمی بخش طیور آقایان دکتر علیرضا طالبی (دانشیار)، دکتر منوچهر عالی مهر (دانشیار) و دکتر ابوالفضل غنی ئی (استادیار) می باشند. این گروه علاوه بر تدریس دروس مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی، انجام طرحهای تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات درمانی در دو رشتة دوره دکتری تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام (راه اندازی 1378) و دورة دکترای تخصصی بیماریهای طیور (راه اندازی 1391) متخصص تربیت می کند. در حال حاضر آقای دکتر روزعلی باتوانی مدیریت گروه و سرپرستی دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام و آقای دکتر علیرضا طالبی سرپرستی دکترای تخصصی بیماریهای طیور را بعهده دارند.

گروه مامایی و طیور

مدیر گروه
دکتراسماعیل آین
دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمی:
دانشیار
<p><a href="mailto:e.ayen@urmia.ac.ir">e.ayen@urmia.ac.ir</a></p>