+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره یک مربوط به درمانگاه تخصصی 

 

 

 

لینک دانشگاه ارومیه

تصویر برای عنوان خبر: