+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

اعضای هیأت علمی دانشکده

پروفسور سعید عزیزی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
جراحی و تصویربرداری تشخیصی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
شماره تلفن
32772193
دکتر مزدک رازی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بافت شناسی
شماره تلفن
دکتر ناهید افضل آهنگران
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی میکروبیولوژی
شماره تلفن
2652
پروفسور روزعلی باتوانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
32772193
دکتر محسن اسلامی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
داخلی ----
دکتر الهام زاده هاشم
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم پایه
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی سم شناسی
شماره تلفن
داخلی ----
دکتر فرناز ملکی فرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی انگل شناسی
شماره تلفن
دکتر نوروز دلیرژ
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
شماره تلفن
2648
دکتر رحیم حب نقی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی اسیب شناسی
شماره تلفن
2647
پروفسور کریم مردانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بهداشت و کنترل مواد غذایی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
شماره تلفن
2615

Pages