+98-44-32770508

veterinary@urmia.ac.ir

امروز

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علی سلیمان زاده آزاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مامایی و طیور
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
32772193
دکتر وحید محمدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی کلینیکال پاتالوژی
شماره تلفن
32772193
دکتر وحید نجار نژاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32772193
دکتر مجتبی هادیان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
شماره تلفن
32772193
پروفسور مسعود مهام
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32772193
دکتر شهرام جوادی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دام کوچک
شماره تلفن
32772193
پروفسور علیقلی رامین
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
شماره تلفن
32772193
پروفسور محمد یخچالی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی انگل شناسی
شماره تلفن
2655
دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی میکروبیولوژی
شماره تلفن
2649
پروفسور ثریا نائم
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی انگل شناسی
شماره تلفن
2656

Pages